"Vi vil være et livligt centrum for gymnastik og motion i lokalområdet i et engageret fællesskab"

VEDTÆGTER

Love for
SNIK Gymnastik

OPDATERET og vedtaget ved General forsamlingen d. 20 Marts 2024


§ 1   Navn og hjemsted
Klubbens navn er SNIK GYMNASTIK. Klubben er medlem af Søllerød Nærum Idræts Klub (SNIK) og er som sådan en selvstændig juridisk enhed med hjemsted i Rudersdal kommune. Klubbens adresse er formandens bopæl.


§ 2   Formål
Klubbens formål er, at medlemmerne giver hinanden de bedst mulige betingelser for at dyrke gymnastik på det niveau, som den enkelte vælger.
Det forudsættes, at det enkelte medlem tager del i klubbens liv og herigennem går aktiv indflydelse på klubbens drift og trivsel.


§ 3   Tilslutning
Klubben er tilsluttet DGI og Danmarks Idræts-Forbund gennem DGF, samt Rudersdal Idrætsforeninger (RI).§ 4   Medlemmer
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Som medlem kan enhver, der ønsker at støtte klubbens formål optages.
Bestyrelse, suppleanter samt instruktører er at betragte som aktive medlemmer, men er kontingentfrie.
Som passive medlemmer kan optages alle, der har interesse for klubben og for gymnastik.


§ 5   Kontingent

 • Fastlæggelse af Kontingent: Kontingentet for aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen sammen med kassereren. Denne fastsættelse tager udgangspunkt i en række faktorer for at sikre foreningens økonomiske stabilitet: Disse faktorer inkluderer lønninger til instruktører, antallet af undervisningstimer, og et minimumskrav til antallet af deltagere i de enkelte aktiviteter.Denne tilgang sikrer, at kontingentet afspejler de faktiske omkostninger og er nødvendigt for at foreningen kan fortsætte sin drift uden at risikere økonomisk ustabilitet.
 • Betalingsperiode: Kontingentet skal betales forud ved starten af sæsonen.
 • Restance og Sletning af Medlemskab: Hvis et medlem ikke betaler sit kontingent, kan bestyrelsen beslutte at slette medlemmet på et bestyrelsesmøde.
 • Genindmeldelse: Ved genindmeldelse efter udmeldelse på grund af manglende betaling, skal det skyldige kontingent først betales.
 • Ingen Tilbagebetaling: Betalt kontingent refunderes ikke, hvis et medlem vælger at udtræde af klubben, uanset årsagen til udtrædelsen og uanset om udtrædelsen sker i en periode, der allerede er betalt for.

§ 6   Pligter og rettigheder
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens love og regler, som de er givet eller tolket af den til enhver tid siddende bestyrelse.
Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde sådanne love og regler, som klubben til enhver tid måtte blive dikteret af de specialforbund, som klubben er medlem af. Det er endvidere medlemmernes pligt ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, hvor klubben repræsenteres, at optræde på værdig vis.
Overtrædelse af nærværende paragraf eller klubbens love i øvrigt, kan efter bestyrelsens bestemmelse med 2/3 flertal
medføre eksklusion af klubben.
Eksklusion kan kun finde sted, såfremt den pågældende er varslet mindst 14 dage før bestyrelsesmødet, hvor sagen er oppe. Den pågældende har ret til at overvære bestyrelsesmødet, medens sagen behandles.


§ 7   Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts. Indkaldelsen skal meddeles mundtligt to gange til alle hold i ugerne før generelforsamlingen. Et eksemplar af indkaldelsen fremlægges eller opsættes i lokalet samt udleveres til de, der ønsker det. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles vedtægtsændringer, skal indkaldelsen udleveres til alle tilstedeværende på holdene. Alternativt kan indkaldelsen annonceres i en lokalavis med 14 dages varsel. Adgangen til generalforsamlingen har klubbens medlemmer, såvel aktive som passive og som ikke er i kontingentrestance, samt enhver som af bestyrelsen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Beretning fra formanden
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent på basis af et af kassereren udarbejdet budget
 • Valg af    a) formand
  b) 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 i ulige år
  c) 2 suppleanter
 • Valg af    a) 2 revisor b) 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag fra medlemmer må, for at kunne behandles på generelforsamlingen, være indgivet skriftligt til bestyrelsen
senest den 1. marts.
Stemmeberettigede og valgbare er aktive medlemmer af SNIK GYMNASTIK, som ikke er i kontingentrestance, og som er flydt 15 år. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres ved en af deres forældre, der herigennem er stemmeberettiget og valgbar.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen ledes af den på generelforsamlingen valgte dirigent og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Skriftlig afstemning foretages, såfremt bestyrelsen, dirigenten eller 5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Almindelig stemmeflerhed er afgørende.
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 5% af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 10 medlemmer, skriftligt fremsætter motiveret krav herom med angivelse af dagsorden, hvorefter bestyrelsen med 14 dages varsel indkalder generalforsamlingen senest 30 dage efter kravets fremkomst.

§ 8   Klubbens ledelse
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. Disse kan være uden for bestyrelsen. Bestyrelsens væsentlige funktioner er, at

 • varetage klubbens økonomi
 • foretage medlemsregistrering og kontingentopkrævning
 • ansætte lønnet personale
 • forestå og tilrettelægge gymnastikken
 • registrere og vedligeholde materiel
 • udpege et medlem til SNIK’s styrelse
 • udpege et medlem til Rundforbi Stadions brugerbestyrelse

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Rudersdal kommunes retningslinier.
Den daglige ledelse kan varetages af et eller flere af bestyrelsens nedsatte udvalg, der skal bestå af mindst 2 medlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af bestyrelsen. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen, og større økonomiske dispositioner skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse eller forkastelse.
Herudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Disse udvalg er på samme måde som de forannævnte ansvarlige over for bestyrelsen.
Formanden eller et flertal i bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af skriftlig dagsorden.
Ved bestyrelsesmøder skal der føres referat, som mindst skal indeholde de vigtigste beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I tilfælde af frafald af længere varighed tiltræder suppleanterne, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Eventuelle udgifter til telefon m.v. refunderes. Dersom det ud fra arbejdets karakter skønnes rimeligt, kan et vederlag ydes. Det samlede vederlag til bestyrelsen skal fremgå af regnskabet.

§ 9   Tegningsret
Klubben tegnes af formanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Formanden kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale udgående forpligtelser. Formanden og kassereren i forening tegner klubben overfor Rudersdal kommune i forbindelse med ansøgninger om tilskud m.v.

§ 10 Regnskab og revision
Regnskabsåret for SNIK Gymnastik er 1. januar – 31. december.
Regnskabet skal omfatte driftsregnskab og status og underskrives af den samlede bestyrelse.
Eventuelt underskud/overskud overføres til næste års regnskab.
Klubbens midler placeres på bank- og girokonto, samt i sikre værdipapirer.
Revisorerne reviderer regnskabet inden generelforsamlingen og konstaterer såvel kasse- og øvrige beholdningers tilstedeværelse. Revisorerne har ret til når som helst at foretage uanmeldt beholdningseftersyn.

§ 11 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubben formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætsmæssige formål i Rudersdal kommune.

Vedtaget for første gang på generalforsamlingen den 7. marts 2001.


   

Seneste nyt